Springe direkt zu Inhalt

A modular approach to inorganic phosphazane macrocycles

A. J. Plajer, R. García‐Rodríguez, C. G. M. Benson, P. D. Matthews, A. D. Bond, S. Singh, L. H. Gade, D. S. Wright – 2017

Titel
A modular approach to inorganic phosphazane macrocycles
Verfasser
A. J. Plajer, R. García‐Rodríguez, C. G. M. Benson, P. D. Matthews, A. D. Bond, S. Singh, L. H. Gade, D. S. Wright
Datum
2017
Erschienen in
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 9087-9090
Zitierweise
DOI: 10.1002/anie.201702558
Sprache
eng
Art
Text