Springe direkt zu Inhalt

X-ray powder diffractometer

Pulverdiffraktometer

Pulverdiffraktometer

Manufacturer: STOE & Cie GmbH
Model: STOE STADI P
X-ray tube: 60 kV Cu-tube