Springe direkt zu Inhalt

Synthesis and X ray of NMR/DFT Structure Elucidation of Twenty-One New Trifluoro-methyl Derivatives of Soluble Cage Isomers of C₇₆, C₇₈, C₈₄, and C₉₀

Ivan E. Kareev, Alexey A. Popov, Igor V. Kuvychko, Natalia B. Shustova, Sergey F. Lebedkin, Vyachesvslav P. Bubnov, Oren P. Anderson, Konrad Seppelt, Steven H. Strauss, Olga V. Boltalina – 2008

Titel
Synthesis and X ray of NMR/DFT Structure Elucidation of Twenty-One New Trifluoro-methyl Derivatives of Soluble Cage Isomers of C₇₆, C₇₈, C₈₄, and C₉₀
Verfasser
Ivan E. Kareev, Alexey A. Popov, Igor V. Kuvychko, Natalia B. Shustova, Sergey F. Lebedkin, Vyachesvslav P. Bubnov, Oren P. Anderson, Konrad Seppelt, Steven H. Strauss, Olga V. Boltalina
Datum
2008
Erschienen in
J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 13471-13489
Sprache
eng
Art
Text