Springe direkt zu Inhalt

An Amorphous Teflate Doped Aluminium Chlorofluoride: A Solid Lewis Superacid for the Dehydrofluorination of Fluoroalkanes

Minh Bui, Kurt Hoffmann, Thomas Braun, Sebastian Riedel, Christian Heinekamp, Kerstin Scheurell, Gudrun Scholz, Tomasz Stawski, Franziska Emmerling – 2022

Titel
An Amorphous Teflate Doped Aluminium Chlorofluoride: A Solid Lewis Superacid for the Dehydrofluorination of Fluoroalkanes
Verfasser
Minh Bui, Kurt Hoffmann, Thomas Braun, Sebastian Riedel, Christian Heinekamp, Kerstin Scheurell, Gudrun Scholz, Tomasz Stawski, Franziska Emmerling
Datum
2022
Erschienen in
Submitted
Sprache
eng