Springe direkt zu Inhalt

An Amorphous Teflate Doped Aluminium Chlorofluoride: A Solid Lewis Superacid for the Dehydrofluorination of Fluoroalkanes

142

142

Minh Bui, Kurt Hoffmann, Thomas Braun, Sebastian Riedel, Christian Heinekamp, Kerstin Scheurell, Gudrun Scholz, Tomasz Stawski, Franziska Emmerling – 2023

Titel
An Amorphous Teflate Doped Aluminium Chlorofluoride: A Solid Lewis Superacid for the Dehydrofluorination of Fluoroalkanes
Verfasser
Minh Bui, Kurt Hoffmann, Thomas Braun, Sebastian Riedel, Christian Heinekamp, Kerstin Scheurell, Gudrun Scholz, Tomasz Stawski, Franziska Emmerling
Datum
2023
Quelle/n
Erschienen in
ChemCatChem 2023, 15, 7, e202300350
Zitierweise
DOI: 10.1002/cctc.202300350
Sprache
eng