Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

Synthesis and X ray of NMR/DFT Structure Elucidation of Twenty-One New Trifluoro-methyl Derivatives of Soluble Cage Isomers of C₇₆, C₇₈, C₈₄, and C₉₀

Ivan E. Kareev, Alexey A. Popov, Igor V. Kuvychko, Natalia B. Shustova, Sergey F. Lebedkin, Vyachesvslav P. Bubnov, Oren P. Anderson, Konrad Seppelt, Steven H. Strauss, Olga V. Boltalina— 2008

TitelSynthesis and X ray of NMR/DFT Structure Elucidation of Twenty-One New Trifluoro-methyl Derivatives of Soluble Cage Isomers of C₇₆, C₇₈, C₈₄, and C₉₀
VerfasserIvan E. Kareev, Alexey A. Popov, Igor V. Kuvychko, Natalia B. Shustova, Sergey F. Lebedkin, Vyachesvslav P. Bubnov, Oren P. Anderson, Konrad Seppelt, Steven H. Strauss, Olga V. Boltalina
Datum2008
Erschienen inJ. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 13471-13489
Spracheeng
ArtText