DE | EN
Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

[HMIM] [Br₉]: a Room Temperature Ionic Liquid Based on a Polybromide Anion

Heike Haller, Michael Hog, Franziska Scholz, Harald Scherer, Ingo Krossing, Sebastian Riedel— 2013

[HMIM][Br₉]: a Room-temperature Ionic Liquid Based on a Polybromide Anion

Titel[HMIM] [Br₉]: a Room Temperature Ionic Liquid Based on a Polybromide Anion
VerfasserHeike Haller, Michael Hog, Franziska Scholz, Harald Scherer, Ingo Krossing, Sebastian Riedel
Datum2013
Quelle/n
Erschienen inZ. Naturforsch B. 2013, 68b, 1103-1107
Spracheeng
ArtText