DE | EN
Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

The Highest Oxidation States of the Transition Metal Elements

Sebastian Riedel, Martin Kaupp— 2009

TitelThe Highest Oxidation States of the Transition Metal Elements
VerfasserSebastian Riedel, Martin Kaupp
Datum2009
Erschienen inCoordination Chemistry Reviews, 2009, 253, 606 - 625.
Spracheeng
ArtText